KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kuruluşumuzda yürütülen 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“KVKK”) uyarınca değerlendirilen bilgilerinizi işleyen faaliyetlerlerimiz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Agrio Finansal Teknolojiler ve Tarım Ticaret A.Ş. (“Kuruluş”) olarak; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

Tarafımızdan yürütülen pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, ortak/üye/müşteri’ye özel ürün ve hizmetler sunulabilmesi, tarafımız ve iş ortaklarımız adına iş stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi, etkinlik yönetimi, eğer gerektiriyor ise uyum süreçlerine ilişkin risk yönetimi,  iş ilişkilerinin geliştirilmesi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, ortak/üye/müşteri memnuniyetinin sağlanması, ve tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarına yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kuruluş tarafından işlenen kişisel verileriniz için Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz kuruluşumuz ya da iş ortaklarımız ile kurduğunuz ilişkinin niteliğine göre kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın bulunması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

Kuruluşumuz tarafından; açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz kuruluşumuzun iş süreçlerinin kurgulanması, ortak/üye/müşteri hedefli ürün ve hizmetlerin oluşturulması ve yönetimi, kuruluşumuz ve ortak/üye/müşteri faaliyetlerinde envanter yönetimi, nakit yönetimi, satış ve lojistik yönetimi, üretim ve destek planlamaları, iklim riskinin kuruluşumuz faaliyetlerine etkisinin yönetilmesi, ürün bilgi sistemi, üretim arazisi bilgi sistemi ve üretici bilgi sistemi yapılarının oluşturulması, girdi ve hizmet tedarik ağı ile bu tedarik ağı için gerekli olan ticari planlamanın yönetilmesi, ödeme gücü, borç dağılımı, zaman ve ülke risklerinin kuruluşumuza olan etkisinin yönetilmesi, kuruluşumuz faaliyetlerine özgü finansal enstrümanların kurgulanması ve yönetimi,  bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, iş süreçlerinin uygunluğunun ve verimliliğinin analiz edilmesi, kurumsal iletişim faaliyetleri, kuruluşumuza ya da kuruluşumuzda kullanılan ve üçücü parti teknoloji sağlayıcılara ait sistemlerin analizi ve geliştirilmesi, muhasebe ve fatura işlemleri, operasyonel faaliyetlerin kurgulanması, sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler, kuruluşumuz dışı kişilere yönelik etkinlik yönetimi, iş stratejilerinin oluşturulması, kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun iş birliği içerisinde hareket ettiği anlaşmalı bankalar (örn: Türk Ekonomi Bankası A.Ş.), teknoloji çözüm sağlayıcıları (örn: Esri Türkiye) gibi iş ortaklarımız ile destek hizmeti sağlayıcıları, bahsi geçen diğer iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, kuruluşumuz ya da bahsi geçen iş ortaklarımıza ait hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi, bahsi geçen iş ortakları aracılığı ile bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik ve yatırım hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri şikayetlerinin yönetimi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, hizmet erişilebilirliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin takibi, bahsi geçen iş ortaklarımız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınız için uygunluğunun tespiti ve bu ürün ve hizmetlerin tarafınıza önerilmesi süreçlerinin yürütülmesi, bahsi geçen iş ortakları tarafından önerilen ve tarafınızdan kabul gören ürün ve hizmetlere dair memnuniyetinizin ölçülmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi,  pazar araştırması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kuruluşumuz faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli süreçlerin kurgulanması, kuruluşumuz operasyonel risklerinin yönetimi,  kuruluşumuz itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması;

İlgili kanun ve yönetmeliklerin düzenlediği şekilde kuruluşumuzu bağlayan banka ve benzeri kuruluşlar ile iş ortaklığı çerçevesinde yapılmış sözleşmeler sebebine bağlı olarak ise özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, dava ve yasal takip süreçleri, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, finansal güvenlik süreçlerinin (müşterini tanı ilkeleri, suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi, dolandırıcılığın önlenmesi ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi) yönetimi, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, yetkili kamu ve özel hukuk kişilerine mevzuat kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz ve Bunların Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler” maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sizlerin beyanları üzerine Kuruluşumuz Web ve Mobil Uygulamaları, İş Ortaklarına ait satış noktası, teslim noktası, web ve mobil uygulama kanalları, Çağrı Merkezi vb. kanallar aracılığıyla, yasal mevzuat sınırları içerisinde kuruluşumuz ya da iş ortakları ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Çiftçi Kayıt Sistemi, Kredi Kayıt Büroları vb.) aracılığıyla, destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan veya sözlü olarak elde edilebilmektedir.

Elde edilen bu verileriniz aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılmaktadır;

 • Kimlik ve Ayırd edici verileriniz: TCKN, kayıtlı kimlik belgenizin görüntüsü, nüfus kayıt bilgileriniz, ikametgah adresiniz, pasaport bilgileriniz, ehliyet bilgileriniz, telefon numaranız, sizinle iletişim kurulamaması halinde iletişim izni verdiğiniz birinci derece yakınlarınız ve onlara ait bilgiler, kuruluşumuz elektronik ortamlarında kayıtlı fotoğrafınız, canlılık gösteren video, karşılaştırma amacıyla el yazısı imzanız, kendinize ait kimlik, pasaport, ehliyet ve el yazının ile günün tarihi benzeri bilgileri gösterek kaydedilmiş ve uzaktan kimlik denetimi yönetmeliklerine uygun video kaydınız.
 • Kuruluşumuza Kayıtlı Mali Verileriniz: Kuruluşumuz ile tarafınız aranızdaki ticari kayıtlar, borç / alacak bakiyeleri, geçmiş dönemlerdeki girdi, ürün, ekipman ve hizmet alışverişlerine ait ödemeler, teslimatlar, iadeler, iptal ve şikayetler, ödeme vadelerine olan uyumunuz, takibe ya da icraya alınan borçlar, aidat, üyelik bedeli, iş temelli ödemeler ve benzeri kuruluşumuz ile tarafınız arasındaki diğer mali hareketler, açık bakiye, çek, senet veya sözleşmeli borç/alacak durumunuz, hali hazırda kuruluşumuz ile aranızdaki üretim anlaşmaları, bu anlaşmaların ürün, teslimat koşulları, denetim koşulları, fiyat koşulları ve ödeme gücünüzü etkileyen diğer unsurlar, kesinleşmiş alacaklarınız, kuruluşumuz tarafından temlik edilebilecek ödemeler ve tüm bu bilgilerin takibini sağlayacak yasal evraklar.
 • Üretiminize dair ve Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Etki Eden Verileriniz: Gerek kuruluşumuza ilgili web, mobil uygulama, çağrı merkezi ve satış/teslim kanalları ile sağladığınız gerekse Çiftçi Kayıt Sistemi, Hal, saha veri kaynaklarından okunarak oluşturulan arazi büyüklüğü, ürün tercihi, sulama sistemi, ekim yöntemleri, tesis ve altyapı durumu, hayvan adetleri, bağ adetleri, havuz adetleri ve bilgileri, ön işleme operasyonu, hasat operasyonu, ürün kalitesi, ürün laboratuar testleri, ürün alıcı testleri, ve tüm bu verilerin hacim, adet ve ölçülebilir diğer unsurlar cinsinden geçmiş kayıtları, Sürdürülebilir Tarım ve Finansman olarak bilinen uygulamalara esas olan toprak testleri, su testleri, plastik ve karbon ayakizi hesapları, kullanılan makina, ekipman ve tesis hakkında enerji ve akaryakıt verimliliği bilgileri, üretim süreçlerinde çalışan insan gücü hakkında demografik bilgiler, üretimde kullanılan gübre, pestisit, hormon, genetiği değiştirilmiş tohum, fide ve diğer unsurlar, besi katkı maddeleri, koruyucular, saklama koşullarını etkileyen katkı ve kaplamalar, ürün paketleme, saklama ve taşıma için kullanılan malzemeler, soğuk zincir uygulamaları, gıda işleme ve taşıma aracıları, doğrudan satış noktaları konum ve koşulları ile Avrupa Birliği Taksonomisi olarak bilinen kriterler içerisinden diğer tarım, gıda, çevre, kapalı devre ekonomik ve sosyal kriterlerine etki eden veriler.
 • Kimlik Bilgileriniz ile Sorgulanabilen Ticari Risk ve Kredi Verileriniz: Kuruluşumuza kayıtlı kimlik bilgileriniz ile sorgulanabilen Çiftçi Kayıt Sistemi, Kredi Kayıt Bürosu, Haciz Bilgileri, Belediye ve Yerel İdarelere olan borçlar, takibe düşen borç bilgileri ve benzer ticari risk bilgisi sağlayan özel kuruluşlardan alınabilen diğer veriler.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Sayılan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz, kuruluşumuz yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, kuruluşumuzun iş birliği içerisinde hareket ettiği anlaşmalı bankalar (örn: Türk Ekonomi Bankası A.Ş.), teknoloji çözüm sağlayıcıları (örne: Esri Türkiye) gibi iş ortaklarımız ve tedarikçileriyle; kanunen yetkili kamu tüzel kişilikleri, özel hukuk kişileri veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca asgari 10 (on) yıl süre ile işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesini öngören bir Mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler kuruluşumuz tarafından alınmakta ve kuruluşumuz bu tedbirleri alan iş ortakları çalışılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz, bu haklarınızın kullanımı ile ilgili olarak tebliğde belirtilen yöntemler ile usule uygun şekilde başvuru halinde talebiniz işlenerek tarafınıza 30 gün içerisinde yanıt verilecektir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ana Menü

× Agrio Market Online İletişim